Ondersteuningsstructuur

Passend onderwijs op de basisschool is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Onze leerlingenzorg is er op gericht om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die naast de basiszorg extra hulp behoeven. Dit kan voor een enkel vak  of meerdere vakken zijn. Daarnaast kan het zijn dat kinderen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling extra hulp nodig hebben. Hoe verschillende zaken vorm geven worden, leest u hieronder. Onze leerkrachten en intern begeleider vertellen er u ook graag meer over. Welkom!

 

1 Als extra ondersteuning nodig is

Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dat hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een positief pedagogisch klimaat met behulp van de vreedzame schoollessen, zelfstandig werken binnen de groepen en een passend leerstofaanbod met extra ondersteuning waar nodig. Hieronder staat beschreven hoe wij de extra ondersteuning op onze school inhoud geven.

Onze school heeft een eigen ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat welke zorg wij op onze school aan kinderen hebben geboden (en waar dus expertise bij is). Dit school ondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband:
https://www.veldvaartenvecht.nl/regio-s/hardenberg/schoolondersteuningsprofielen

Wanneer ouders hun kind met een speciale onderwijsbehoefte bij ons aanmelden, bekijken we samen of we hier voldoende tegemoet aan kunnen komen.
Bij deze afweging spelen de volgende factoren een rol:
1. Hoeveel aandacht is er nodig; hoeveel handen zijn er in de klas nodig?
2. Zijn er aangepaste onderwijsmaterialen nodig?
3. Wat is er nodig in de ruimtelijke omgeving (gebouw)?                                                                                 4. Welke expertise is er nodig? (Hierbij gaat het om de competenties op het gebied van ‘special educational needs’. Is er teamexpertise en of specialistische expertise nodig?)
5. Welke samenwerking met externe organisaties is nodig?
Voor de meeste leerlingen lukt het de leerkrachten goed om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. Soms heeft een leerling extra gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding nodig die in de basisschool niet geboden kan worden. Ouders, leerkrachten en intern begeleider gaan dan kijken naar een onderwijsvorm waarin tegemoet gekomen kan worden aan wat deze leerling nodig heeft. De leerling kan dan verwezen worden naar een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.
Sinds de “wet op passend onderwijs” op 1 augustus 2014 van kracht is geworden, is het bestuur van het reguliere onderwijs verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld, passend onderwijs te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden.

Onze school is aangesloten bij  het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. Wij vallen onder de afdeling “Coevorden- Hardenberg,”.

2 Commissie voor Arrangeren en Toewijzen – CAT

Om de leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning recht te doen, is er de CAT. Deze commissie helpt bij het realiseren van extra ondersteuning. Ook kan een leerling aangemeld worden om advies te vragen over hoe nog beter tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van die leerling.

3 De ondersteuningsstructuur

Onze school  hanteert een systeem voor zorgverbreding. Doel hiervan is het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelings- en leerachterstanden. Ook als er sprake blijkt te zijn van een voorsprong, proberen we een ander, passend aanbod te bieden.

Onze intern begeleiders is Anita Rensink. Zij coördineert. adviseert en coacht bij het vormgeven van dat wat nodig is om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Indien nodig neemt zij contact op met externe instanties.

Op een aantal vaste momenten in het jaar (januari en juni) worden landelijk genormeerde CITO toetsen afgenomen voor rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen (CITO). Bij de kleutergroepen worden taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. Deze gegevens vormen samen met de methodetoetsen, onze observaties, vragenlijst ZIEN!, SIDI, en gespreksgegevens de basis voor het formuleren van onderwijsbehoeften van uw kind. Al deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

4 Groepsplannen: extra begeleiding van uw kind

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren we grondig. Aan de resultaten kunnen we zien wat de kinderen in de afgelopen tijd hebben geleerd. We nemen bij de kernvakken na elk hoofdstuk een toets af die bij de methode hoort. We zien dan of de kinderen hun leerdoelen hebben gehaald. Als dat niet het geval is, schrijven we dat in een overzicht (het groepsplan). Daarop kan de leerkracht zien welke leerlingen bij welk onderdeel extra aandacht nodig hebben. Ze gaan hen voor die onderdelen in de daarop volgende weken extra intensieve en zo nodig aangepaste instructie geven. Naderhand wordt weer getoetst of het doel is behaald. Als de problemen hardnekkig zijn en er meer of andere instructie of oefening nodig is, wordt de situatie genoteerd onder ‘doorlopende zorg’ in het groepsplan.
Er zijn ook kinderen die heel weinig instructie nodig hebben. Zij krijgen verkorte instructie. Sommige kinderen beginnen bij een nieuw hoofdstuk met het maken van de toets. Kinderen kunnen laten zien wat ze allemaal al kunnen. Vervolgens krijgen zij alleen instructie bij leerstof die ze nog niet voldoende beheersen.

5 Consultatiegesprekken

Wanneer de ontwikkeling van uw kind vragen of zorgen oproept overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Er kan dan hulp worden ingeroepen van de orthopedagoge van ons samenwerkings-verband, Femke Faber. Deze besprekingen worden consultatiegesprekken genoemd. Hiervoor wordt u als ouder altijd uitgenodigd. Tijdens een consultatiegesprek wordt besproken wat nodig is om beter tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften.

6  Ondersteuningsteam

Op alle basisscholen van  de afdeling Coevorden Hardenberg is een ondersteuningsteam ingesteld. In het ondersteuningsteam worden vragen van school en/of ouders die breder zijn dan alleen het cognitieve vlak besproken. In het ondersteuningsteam zijn altijd de IB’er en een CJG-medewerker (jeugdverpleegkundige Willemijn Henniphof en/of schoolmaatschappelijk werker Joke Muis) aanwezig. De ouders worden uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van de vraag, kunnen ook andere deskundigen uitgenodigd worden. Wanneer de school een kind wil bespreken in het ondersteuningsteam wordt hier altijd vooraf schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouders.

7 Kinderen met dyslectische kenmerken

Er zijn kinderen die erg moeilijk tot lezen en/of spellen komen, waarbij het leerprobleem erg hardnekkig is. Mogelijk is er dan sprake van dyslexie. Wij volgen het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’. Er wordt een plan gemaakt met doelen waaraan het kind gaat werken. Ook vragen we ouders om mee te helpen en gaan leerlingen vaak naar logopedie. Het Nationaal Instituut voor Dyslexie heeft criteria opgesteld voor leerlingen die ernstig enkelvoudig dyslectisch zijn. Aan de hand van die criteria wordt bekeken of een onderzoek naar dyslexie plaats kan vinden. Als dit mogelijk is vragen ouders en school samen een onderzoek aan bij een daarvoor gecertificeerde instantie. Meer informatie hierover kunt u vragen aan de leerkracht van uw kind of één van de intern begeleiders.

8 Logopedie

Onze school heeft nauwe banden met logopediepraktijk Logopedisch Spectrum. Elke maandag is de logopediste op onze school te vinden. Naast kinderen die problemen met de spraak en taal hebben, bezoeken een aantal kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingsproces de praktijk om extra instructie- en oefentijd onder leiding van een deskundige te ontvangen. De logopediste staat in contact met de leerkracht van het kind en samen met ouders wordt een plan opgesteld, waarin de rol van het kind, de logopediste, de ouders en de leerkracht beschreven staan. Het contact met de logopediste verloopt via ouders en daarnaast overlegt de logopediste na goedkeurig van ouders met de leerkracht.
Er wordt  door een zelfstandige logopediste een jaarlijkse screening gehouden in de groepen 2. Ouders en leerkrachten vullen beide een vragenlijst in. Alle kinderen uit groep 2 worden gezien. Indien nodig wordt uw kind uitgenodigd voor verdere screening en eventuele logopedische behandeling.

9 Eigen leerlijn, werken op eigen niveau

Kan het kind het niveau en/of het tempo van de groep niet volgen, is zittenblijven geen optie (meer) en is verwijzing naar speciaal basisonderwijs niet aan de orde, dan is het mogelijk een kind op een zgn. “tweede leerweg” te zetten. Dat wil zeggen dat het kind dan los gekoppeld wordt van de reguliere reken-, taal- of leeslessen en deze op eigen niveau gaat volgen. Dit betekent, dat de einddoelen van eind groep 8 voor dit vak anders worden dan bij de overige leerlingen. Ook zijn er kinderen bij wie de einddoelen blijven staan, maar bij wie er een andere aanpak nodig is. Voor de leerlingen met andere doelen of een andere aanpak schrijven we een ontwikkelperspectief  (OP). Daarin beschrijven we wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te halen en hoe we denken  dat  te gaan doen. We geven in de bovenbouw het te verwachten uitstroomniveau aan om een duidelijke stip op de horizon te zetten.

10 Meer- en hoogbegaafde kinderen

We willen op onze school voor (meer)begaafde leerlingen, op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch didactisch opzicht, een passend en gestructureerd realiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. Dit schooljaar volgt een collega de opleiding ‘Talentbegeleider’. Samen met het hele team willen we een aanpak ontwikkelen waarin ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een aanbod op maat geboden kan worden, waarbij ook zij leren leven, leren leren en leren denken.
Binnen de school zijn kennis en materialen aanwezig over de werkwijze rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij geven de werkwijze vorm door onder andere:

  • Signalering, met behulp van het Sidi protocol.
  • Indien nodig gebruik maken van de Versnellingswijzer
  • Aanbieden van uitdagend lesmateriaal zodat leerlingen in leersituaties komen.
  • Compacten van reguliere lesstof en verrijken, verbreden en verdiepen van lesstof.
  • Doelgericht werken, de leerlingen weten aan welke doelen zij werken.
  • Leerlingen in een groepje begeleiding bieden om waar mogelijk samen te werken met andere leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en te leren plannen en evalueren van de taken die zij gedurende de week uitvoeren.
  • Werken met behulp van verschillende materialen zoals M-Kast, Denksleutels, Levelwerk, Plannex, Smartgames en werken aan eigen leervragen.

11 Talentenklas/ Manifesto  en de Klusklas

Het samenwerkingsverband afdeling Coevorden-Hardenberg organiseert jaarlijks twee plusklassen met de naam MANIFESTO. Dit zijn klassen voor kinderen die meer- en hoogbegaafd  zijn. Zij komen  iedere week op woensdag bij elkaar op CBS Rheezerveen. Hierbij gaat het om de kinderen uit de groepen 5, 6 ,7 en 8. De leerlingen krijgen opdrachten mee om op hun eigen school aan verder te werken. Doel is het leren leren en om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.

De Christelijke basisscholen en het Vechtdal College hebben samen de  talentenklas. In de talentenklas wordt extra leerstof aangeboden voor kinderen uit groep 8 die daarvoor in aanmerking komen. De extra activiteiten worden zowel in Hardenberg als Dedemsvaart georganiseerd in een gebouw van  het Vechtdal College. Ook is er op deze wijze de klusklas: kinderen uit groep 8 die met name vanuit de praktijk leren, komen hiervoor in aanmerking.

12 Jeugdgezondheidszorg van de GGD

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek en komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de e-mail.
â–º Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
â–º Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.
â–º Als uw kind in groep 8 zit
Op aanvraag van school komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via www.mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op de website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail [email protected]
Website www.ggdijsselland.nl

13   Samen – Doen

Ook kunnen we vanuit school een beroep doen op het Samen – Doen – Team. Aan onze school zijn Willemijn Henniphof  (Maatschappelijk werk) en Joke Muis  (Schoolverpleegkundige) gekoppeld. Als er aanleiding voor is, kunnen we in samenspraak met ouders een ondersteuningsteam-bijeenkomst beleggen met (één van) deze mensen, of misschien nog met andere ‘deskundigen’ erbij. Zo realiseren we één zorglijn voor thuis en op school voor de kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Samen – Doen is een samenwerking van verschillende organisaties in de gemeente Hardenberg.
Een overzicht van de inloopspreekuren staan op de site van Samen – Doen. Voor vragen of hulp kunt u ook direct contact opnemen met medewerkers van de Samen – Doen – Teams.

De contactgegevens zijn:
Telefoonnummer: 140523
Email: [email protected]

Meer informatie is te vinden op de website van Samen – Doen:
www.hardenberg.nl/samen-doen/

14 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Wie zien in toenemende mate dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Hier is beleid voor opgesteld voor alle scholen van Chrono getiteld “Leerlingenzorg door externen onder schooltijd”.
T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar. In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een “verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid” aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten.
U vindt de beleidsnotitie op de website van de CHRONO