MR

Meedenken en meebeslissen op de basisschool van uw kind is iets dat belangrijk is. Ouders hebben medezeggenschap en dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt, dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. De MR treedt adviserend op. Op een aantal punten heeft een MR ook instemmingsrecht.  Binnen MR vergaderingen wordt bijvoorbeeld gesproken over schoolbeleid, financiën, het vakantierooster, ouderbijdrage en schooltijden.

De MR denkt kritisch mee en adviseert over het te voeren beleid van de school. Dit is ook het adres waar ouders terecht kunnen met hun problemen, als het met de leerkracht of directie niet lukt om tot overeenstemming te komen.

 

De MR bestaat dus uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur woont de vergadering bij als niet-MR-lid. De MR is gerechtigd om alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken. Het MR-reglement regelt het advies- en instemmingsrecht. De MR komt ongeveer vier keer per cursusjaar bij elkaar. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar en kan worden verlengd met een periode van drie jaar. Als een MR-lid dit te kennen geeft, is de maximale termijn zes jaar.

 

 

MR vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat u deze mag bezoeken als ouder. U heeft geen officieel instemmingsrecht, maar u kunt wel uw mening geven of meedenken bij het beleid van de school.  De vergaderingen worden op de nieuwsbrief van de school vermeld en er wordt per schooljaar een jaarverslag gemaakt van de onderwerpen die aan bod kwamen.

De MR van onze school bestaat uit:
Geleding ouders: Inge Veltink (voorzitter) en Eef Brinks (secretaris)
Geleding personeel: Stephanie Dunnewind en Marjan Manrho

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs, Chrono.