Schoolplan 2019 – 2023

Zoals elke school, heeft CBS Rheezerveen ook een schoolplan om doelen uit te zetten. In samenwerking met de ouders en onze kinderen hebben we keuzes gemaakt voor vier schooljaren.  Als u het schoolplan in wilt zien, kunt u die opvragen bij de directie.

Samenvattend kunnen we zeggen dat we middels ons schoolplan aan vier pijlers werken, allemaal vanuit onze missie ‘Ruimte om te groeien’;

1. We gaan over op werken vanuit leerlijnen (ipv klassikale lessen geven in combinatiegroepen). Dit betekent in de praktijk dat kinderen op onze school in groepen instructie krijgen. De groepen stellen we samen met kinderen die daadwerkelijk aan bepaalde lesstof toe zijn. Kinderen die een ontwikkelvoorsprong hebben of meer tijd nodig hebben om lesstof onder de knie te krijgen, zitten op deze manier in een instructiegroep die bij hen past. De kinderen die op dat moment geen instructie krijgen, werken zelfstandig, onder leiding van een leerkracht aan hun taak.

2. We bouwen het eigenaarschap van kinderen verder uit. We gaan meer met de kinderen in gesprek middels bijvoorbeeld kindgesprekken en driehoeksgesprekken (met kind, leerkracht en ouders) en leerlingcommissies. Het kind mag meepraten, krijgt een stem, natuurlijk wel in de mate wat het kind aankan.

3. We richten ons meer op bewegend (buiten) leren en onderzoekend leren bij de zaakvakken. De rekenlessen worden gedeeltelijk buiten gegeven; de tafels leren we bijvoorbeeld aan door op de pleintegels de tafel te schrijven en al springend de antwoorden te automatiseren. Inzicht in de getallenlijn krijgen kan door op de zandbakrand een lijn te tekenen. Vooraan staat het getal 0. Achteraan 100. De kinderen mogen gaan staan waar volgens hen het getal 50 hoort. Andere oefeningen bij spelling, taal, aardrijksunde, enz. kunnen ook op soortgelijke wijze buiten aangeleerd worden. De zaakvakken bieden we aan door eerst 4 lessen informatie over te dragen. Daarna gaan kinderen zelf aan de slag door een onderzoeksvraag op te stellen over iets wat zij willen weten over het onderwerp. Kinderen leren heel andere vaardigheden dan bij de traditionele lessen: ze leren bijvoorbeeld initiatieven nemen, doorzetten als het even lastig gaat, presenteren van hun resultaten en nog veel meer. Precies de vaardigheden die ze later nodig zullen hebben!

4. We realiseren een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Kinderen in deze leeftijd kunnen allemaal in Rheezerveen terecht. De opvang en de peuterspeelzaal in onze school heeft veel voordelen:
> Kinderen hoeven maar 1 keer te wennen aan een nieuwe omgeving. Peuters en kleuters spelen al samen op het plein, onder leiding van hun eigen juf. Kinderen leren elkaar en het gebouw / het plein kennen.
> Medewerkers maken afspraken over de taal en de vaardigheden die aangeleerd worden: de een leert niet iets aan wat de ander afleert en kinderen worden op dezelfde manier aangesproken
> Als er zorg nodig is, kunnen de medewerkers van de voorschoolse voorziening (opvang of peuterspeelzaal) overleggen met de kleuterjuf. Deskundigheid en materialen kunnen er worden uitgewisseld als er sprake is van een ontwikkelvoorsprong of als er met vier jaar nog peutermateriaal of – deskundigheid nodig is.
> Als een kind 4 jaar wordt, is er al veel bekend over wat een kind nodig heeft om lekker in zijn / haar vel te zitten. Deze onderwijsbehoeften worden doorgesproken met de nieuwe leerkracht; de lijnen zijn lekker kort.

Hieronder ziet u ons schoolplan 2019 – 2023 verbeeld.