Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan binnen IKC Rheezerveen. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel personeel als ouders en heeft als voornaamste taak om de belangen van beiden te behartigen en inspraak te hebben in besluitvorming. De taken van een medezeggenschapsraad omvatten:

  1. Advies uitbrengen: De MR heeft het recht om advies uit te brengen over verschillende beleidszaken, zoals onderwijsprogramma’s en financiële kwesties. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld het schoolbestuur) is verplicht dit advies serieus te overwegen voordat ze een besluit nemen.
  2. Instemming verlenen: Voor bepaalde besluiten, zoals veranderingen in de informatiegids, moet de MR instemming verlenen voordat deze besluiten kunnen worden uitgevoerd. Dit waarborgt dat belangrijke beslissingen de goedkeuring van de medezeggenschapsraad hebben.
  3. Informatie verschaffen: De MR heeft recht op informatie van het bevoegd gezag, zodat ze hun rol effectief kunnen vervullen. Dit houdt in dat de MR op de hoogte moet worden gehouden van relevante ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen.
  4. Initiatief nemen: Naast reageren op voorstellen van het bevoegd gezag, kan de MR ook zelf met voorstellen en initiatieven komen. Dit stelt de MR in staat om actief bij te dragen aan de verbetering van de organisatie.
  5. Overleggen met de achterban: De MR moet regelmatig overleggen met de achterban (ouders, personeel, leerlingen) om de meningen en wensen van deze groepen te verzamelen en deze te betrekken bij hun werkzaamheden.

Kortom, de medezeggenschapsraad speelt een cruciale rol in het bewaken van de rechten en belangen van de betrokken partijen en draagt bij aan een transparante en democratische besluitvorming binnen IKC Rheezerveen. De MR van IKC Rheezerveen bestaat uit:

Geleding ouders: Inge Veltink (voorzitter) en Eef Brinks (secretaris)

Geleding personeel: Stéphanie Dunnewind en Marjan Manrho

Contact opnemen kan via ons mailadres: [email protected]